لیست شرکت ها و تاریخ مجوز آن‌ها در لینک استعلام سایت اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی به نشانی www.imed.ir قابل دسترس است.