فردی که با مشکل خواب مواجه است در جریان این آزمایش یک شب را در کلینیک می گذراند و متخصصینی که در کلینیک حضور دارند پس از دو یا سه روز و آنالیز کامل خواب فرد نتایج آزمایش را به اطلاع بیمار می رسانند.