مهم تلقی کردن نقش آموزشی فرزندان بزرگتر برای فرزندان کوچکتر باعث می‌شود به عنوان یک راهنما نقش مهمی در رشد برادر یا خواهر کوچکتر خود داشته باشند.