زوج ها موارد ابهام برانگیز را روشن کنند،اطلاعات بیشتری از طرف مقابل کسب کنند،به نیازهای یکدیگر توجه کنند.