براساس مطالعات پژوهشی پرسنل آزمایشگاه گیاهپزشکی شهرداری منطقه 17 تهران درباره مبارزه با آفات پوستخوار و چوبخوار با تلفیق چندین روش تاکنون توانسته اند طغیان این آفات را در کانون آلوده مهار و مانع از ...