این مشاغل را بشناسیم و نسبت به آنها توجه نشان دهیم و با معرفی این افراد به انجمن های خیریه و نیکوکاران، در این روزهای سخت در کنارشان باشیم.