برای پیشگیری از شیوع بیماری ویروس کرونا، تاریخ برگزاری آزمون به سال آینده موکول خواهد شد.