عوامل بسیاری از جمله عوامل طبیعی و انسانی دخیل هستند اما به گفته معاون دفتر حفاظت و حمایت از منابع طبیعی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری حدود ۹۵ درصد حریق‌ها بر اثر عوامل انسانی است.