تماس و پیامک به پل ارتباطی / تعدادی از معلمان و فرهنگیان در استان های گوناگون این روزها با مشکلات نقل و انتقال محل اشتغال به ویژه در بحث انتقال  به تبعیت از همسر مواجه هستند. معلمان پس از استخدام ...